top of page

ברוכים הבאים
בתחנה זו עליכם ללכת על צמד מגלשים תוך  כדי תיאום ושיתוף פעולה ולעבור מרחק מסוים שאותו יראה לכם המדריך. את כל זה עליכם לעשות מבלי לרדת  מהמגלשים, מי שיורד מוחלף ע"י חבר קבוצה אחר ,  בעת ההליכה עליכם לאסוף חלקי פאזל ולצרפם לערימת החלקים שתורכב ע"י שאר אנשי הקבוצה

מצאתם את התשובה?

תשובה

כל הכבוד!

אני מלך יהודה שנשלט ע"י הרומאים ופיאר את הארץ במבנים מרשימים, בצמוד אלי יש מעבר צר המוביל לחלקת ים מוארת , הגיעו אל המעבר הצר.

משימה לדרך-ספרו את החופים עד לתחנה הבאה ורשמו את שמותיהם

bottom of page