top of page

תצפית 

מנקודת תצפית זאת אתם רואים את כל האי כמעט .
מצאו חמישה סוגי צמחים שנמצאים באי ו 4 סוגי חיות
שנמצאות באי.  
כתבו סיפור בין 10 שורות לפחות, שמשלב את החיות והצמחים .
את  הסיפור תצטרכו להציג למדריך בתחנה הבאה, לפני
התחלת המשימה .

רמז - אפשר להיעזר בשלטים על הסלעים המפוזרים באי 

bottom of page